صفحه ی اصلی

بخوان برگی ز دیوان درخت آفرینش
که درس زندگی ساده تر از آب روان است
درختان نبض هستی در رگ جان و حیات اند
دریغا دریغا دریغا آدمی با جان خود نامهربان است

۷۸۶
شرکت مصالح سبز آپادانا با سهامدارانی مجرب و تحصیل کرده در رشته های متنوع علمی، فنی و مدیریتی در تاریخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۷ تحت شماره ۳۳۷۵۸۴ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

پروژه های انجام شده توسط ما