آیاتی چند در مورد درخت در قرآن

اهمییت درخت در سوره های قرآن
۱= ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم‌، ﴿۲۵﴾ سپس زمین را قابل شخم ساختیم‌، ﴿۲۶﴾ و در آن دانه‌های فراوانی رویاندیم‌، ﴿۲۷﴾انگور و سبزی بسیار،﴿۲۸﴾زیتون و نخل های فراوان‌، ﴿۲۹﴾ باغهای پردرخت‌، ﴿۳۰﴾و میوه و چراگاه‌، ﴿۳۱﴾تا شما و چهار پایانتان از آن بهره‌گیرید. ﴿۳۲﴾ عبس
۲= ما از ابرهای باران‌زا آبی فراوان نازل کردیم‌، ﴿۱۴﴾ تا بوسیلۀ آن دانه و گیاه بسیار برویانیم‌،﴿۱۵﴾و باغهایی پر درخت‌. ﴿۱۶﴾ انبیا
۳= از آسمان‌، بـه اندازۀ معین آب نازل کردیم‌؛ و آن را در زمین در جایگاه مخصوصی ساکن نمودیم‌؛ ما قادریم آن ‌را کاملاً از بین ببریم. ﴿۱۸﴾ سپس بوسیلۀ آن آب درختان نخل و انگور برای شما بوجود آوردیم‌؛ باغهایی با میوه‌های بسیار؛ که از آن می‌خورید.﴿۱۹﴾درخت زیتون را که در طور سینا می‌روید، آفریدیم، که از آن روغن و نان خورش‌ فراهم می‌کنید.﴿۲۰﴾ مومنون
۴= خداوند از آسمان‌، باران نازل می کند و بوسیلۀ آن‌، گیاهان گوناگون با ساقه‌ و شاخه‌های سبز می رویاند. از آنها دانه‌های متراکم‌ و از شکوفۀ نخل‌، شکوفه ‌هایی با رشته‌های باریک بیرون می فرستد. باغ هایی از انواع انگور و زیتون و انار، با میوه هائی گاه‌ شبیه به یکدیگر و گاه بی‌شباهت‌! بوجود می آورد. افراد با ایمان در میوۀ آن درختان و طرز رسیدنش نشانه‌ هایی از عظمت خدا می بینند. ﴿۹۹﴾ انعام
۵= خداوند آب را از آسمان می ‌فرستد، از آن ‌می نوشید‌؛‌ گیاهان ‌و‌درختان بوجود می آیند‌ و حیوانات از آن تغذیه می کنند.﴿۱۰﴾خداوند با آب باران، برای ‌‌شما زراعت، زیتون، نخل‌، ‌انگور و از همۀ ‌میوه‌ ها می‌رویاند. قطعاً در این‌، نشانه‌ روشنی‌ برای‌ خردمندان ‌است‌. ﴿۱۱﴾ نحل
۶= خداوند باغها را آفرید، درختانی با داربست و بی داربست و نخل و کشتزار با ثمرات گوناگون مثل زیتون و انار، برخى شبیه هم و برخى بى‏شباهت به هم. از میوه‏هاى رسیدۀ آن باغها بخورید و زمانی که موقع بهره‏بردارى فرا رسد، حقّى براى بینوایان قائل شوید و به آنها بدهید. اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست نمیدارد. ﴿۱۴۱﴾ انعام
۷= آیا بتهایی که معبود شما هستند بهترند یا کسی که آسمانها و زمین را آفریده‌؟! از آسمان‌، برای شما آب فرستاده و باغ های زیبا و با طراوت رویانده‌؛ شما هرگز قدرت نداشتید درختان آن را برویانید! آیا معبود دیگری در کنار خداست‌؟! نه‌، آنها گروهی هستند که از روی نادانی‌، مخلوقات را همطراز خدا‌ قرار می‌دهند. ﴿۶۰﴾ نمل
۸= هر قطعه ای از زمین با قطعه کناری خود متفاوت است. به باغهای انگور و زراعت و نخلستان و درختان میوۀ گوناگون‌ که بر یک پایه می‌رویند و گاه بر دو پایه توجه کنید، هر قطعه میوه ای متفاوت می دهد. ‌با اینکه همۀ آنها از یک آب سیراب می‌شوند! با این حال‌، بعضی از آنها را از جهت میوه بر دیگری برتری می‌دهیم‌؛ در اینها نشانه ‌هایی است برای کسانی که عقل خویش را به کار می‌گیرند. ﴿۴﴾ رعد
۹= موسی هنگامی که به سراغ آتش آمد، از کرانۀ راستِ درّه، در آن سرزمین ُپر برکت‌، از میان یک درخت ندا آمد که: ای موسی‌! منم خداوند، پروردگار جهانیان‌. ﴿۳۰﴾ قصص