شعر های زیبا در مورد درخت

نبض هستی
تمام راز هستی در دل بذری نهان است
دل هر ذره بشکافی در او راز جهان است
بخوان برگی زدیوان درخت افرینش
که درس زندگی ساده تر از اب روان است
درختان نبض هستی در رگ جان و حیات اند
دریغا دریغا دریغا ادمی با جان خود نا مهربان است
به ایین طبیعت خاک شو تا سبز گردی۲
که پر باری قامت افتادگان است
من و تو وارث سبزینه پیشینیان ایم
خوشا پیری که میراثش گلستانی جوان است۲
ببین در دست این تصویر بحر بی کران