هزینه های ایجاد جنگل باغچه

هزینه های ایجاد جنگل باغچه

    • برای هر ۴۰۰ متر مربع عبارت است از اجاره بیل مکانیکی برای حداقل دو روز، پنج تا ده کارگر ساده، خرید بیل و کلنگ و ملزومات باغبانی، خرید ۱۲۰۰ نهال درخت. هزینه های ایاب و ذهاب، خوراک و اسکان حداقل دو کارشناس
    • حق الزحمه اجرای تحقیق و پژوهش برای هر ۴۰۰ متر مربع و کمتر.  ۱۵ میلیون تومان
    • حق الزحمه اجرای تحقیق و پژوهش برای متراژهای بالاتر.  توافقی خواهد بود
    • نظارت اضافی علاوه بر ده روز. برای هر روز ۵۰۰ هزار تومان