پروژه های اجرا شده در دنیا

پروژه های اجرا شده در دنیا

دیوار سبز ۴۵۰۰ کیلومتری صحرای گبی بین چین و مغولستان

ایجاد جنگل در بیابانهای راجستان هند

ایجاد جنگل در بیابانهای گجرات هند

فرید آباد هند

جیپور هند

مالزی

هلند