تعهدات مشاور و کارفرما

تعهدات مشاور

۱. مطالعه و بررسی محل اجرای جنگل باغچه
۲. آزمایش فیزیکی خاک جنگل باغچه
۳. آزمایش شیمیائی خاک جنگل باغچه
۴. انتخاب مواد افزودنی به خاک جنگل باغچه
۵. محاسبات مقدار مواد افزودنی برای هر صد متر مربع جنگل باغچه
۶. ارزیابی کیفیت مواد افزودنی خاک در مبدا
۷. شناسائی درختان بومی
۸. انتخاب نوع جنگل با تنوع درختان بومی با مشورت کارفرما (جنگل میوه ای، جنگل پرندگان، جنگل سرسبز، و جنگل گل)
۹. ممیزی تنوع درختان با توجه به نتایج آزمایشات خاک
۱۰. تعیین تعداد و تناسب درختان در هر صد متر مربع
۱۱. ارزیابی سن، اندازه، و کیفیت نهالها در مبدا
۱۲. تعیین چینش درختان در هر صد متر مربع
۱۳. نظارت بر انجام میکس مواد افزودنی خاک
۱۴. نظارت بر خط کشی و گودبرداری جنگل باغچه
۱۵. نظارت بر میکس مواد و خاک
۱۶. نظارت بر چگونگی کاشت نهالها
۱۷. انتخاب نوع مواد پوشش خاک
۱۸. ارزیابی کیفیت مواد پوششی خاک در مبدا
۱۹. نظارت بر پوشاندن سطح خاک
۲۰. تعیین میزان آبدهی به هر درخت در روز و آموزش آبیاری
۲۱. آموزش چگونگی ثبت و ارزیابی رشد درختان
۲۲. آموزش ثبت رشد ماهیانه درختان
۲۳. نظارت و سرکشی سه بار در سال اول

تعهدات کارفرما

۱. معرفی یک رابط تام الاختیار برای تدارکات لازم
۲. ایاب و ذهاب و اسکان و خوراک برای مشاورین حداقل دو نفر
۳. خرید مایحتاج کار توسط رابط طبق سفارش مشاورین
۴. تدارک بیل مکانیکی لازم بر سر زمین (احتمالا برای دو روز کار برای اولین باغچه صد مترمربعی)
۵. تدارک کارگر ساده (پنج تا ده نفر برای سه چهار روز برای اولین جنگل باغچه صد مترمربعی)