مزایای پروژه در یک نگاه

مزایای پروژه در یک نگاه

* قابل اجرا حتی در قطعات ۱۰۰ متر مربعی
* رشد ده برابری گیاهان نسبت به روش های سنتی
* بی نیاز از نگهداری و آبیاری! پس از سی ماه
* تولید سی برابری اکسیژن
* صرفه جویی سی برابری در مصرف آب
* صد در صد ارگانیک و بدون استفاده از آفت کش